Ιστορία της Ίδρυσης

 • 2005/ Η Ομάδα Εργασίας για τα ITS δημιουργείται, ως κομμάτι του Greek e-Business forum

 • 2006/ Η Ομάδα Εργασίας δημοσίευσε και παρουσίασε τα αποτελέσματα της εργασίας τους στην Ελληνική κοινότητα των ITS - Μία νέα Ομάδα Εργασίας δημιουργήθηκες από φορείς σχετικούς με τα ITS, με σκοπό τη διενέργεια όλων των απαραίτητων δράσεων κι ενεργειών για την ίδρυση του ITS Hellas

 • 2008/ Μετά σπό δύο χρόνια εθελοντικής δουλειάς, ο ITS Hellas ιδρύθηκε επισήμως ως μία Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Όραμα και Στόχοι

 • Προώθηση της ανάπτυξης των ITS στην Ελλάδα

 • Προώθηση της εξαγωγής τεχνογνωσίας στο εξωτερικό

 • Συμβολή στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της αποτελεσματικότητας των συστημάτων μεταφορών και της κινητικότητας ατόμων κι αγαθών

 • Συμβολή στην άμβλυνση των θεσμικών και νομοθετικών εμποδίων με στόχο την επιτυχή υλοποίηση των έργων ITS

 • Συνεργασία μεταξύ των μελών του και αντίστοιχων οργανισμών του εξωτερικού

 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα ITS εγκαίρως στα μέλη του

 • Υποστήριξη των κρατικών αρχών σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ITS

 • Υποστήριξη των κρατικών αρχών στη διαμόρφωση στρατηγικών και πολιτικών που σχετίζονται με τα ITS

 • Προώθηση της προστιθέμενης αξίας των ITS

 • Διάδοση πληροφοριών σχετικών με τα ITS στα μέλη του, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα των ITS

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ITS Hellas για τη διετία 2019-2020 αποτελείται από: